PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


kiemelt projektek

 • 2014
  okt.
  01

  MAHOP - MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, európai uniós társfinanszírozású Vidékfejlesztési Program és Magyar Halgazdálkodási Operatív Program programalkotási folyamatának irányítási rendjét a vidékfejlesztési miniszter 11/B/2012. (V. 2.) számú utasítása alapján rendelte el. Mindezek értelmében a Projekt végrehajtásának és irányításának legfőbb döntéshozó szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB), amelynek elnöke a vidékfejlesztési miniszter, tagjai pedig a Miniszteri Értekezlet állandó résztvevői.

  6357 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  KEHOP - KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai. A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

  6401 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  EFOP - EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  Az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió eléréséhez A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi kohézió biztosítása.

  6290 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  GINOP - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfon-tosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szüksé-ges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fej-lesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, va-lamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

  11378 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  IKOP - INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) a többi operatív program-mal együtt Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Part-nerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) a 2014 és 2020 közötti EU támogatásokból megva-lósuló közlekedésfejlesztéseket többségét tartalmazza, amelyek önmagukban a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) beavatkozásainak csak egy részét jelentik. Az IKOP figyelembe veszi, de nem terjed ki:

  11333 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  TOP - TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához (EU2020). Az operatív program küldetése: Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített át-fogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 2014–20-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési priori-tás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok jelentik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős for-ráskeretekkel rendelkező, az ország európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére kiterjedő (ún. kevésbé fejlett régiók célterület) Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-ram (TOP).

  6271 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  VEKOP - VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  A Közép-magyarországi régió (KMR) Magyarország legfejlettebb régiója, 2010-ben hazánkban, régiós szinten egyedül Közép-Magyarország GDP-je haladta meg (8,5 százalékkal) az uniós átlagot. Annak ellenére, hogy a KMR az ország területének mindössze 7,4 százalékát adja, itt él a teljes népesség közel 30százaléka (2012, KSH). A hazai foglalkoztatottak közel egyharmada Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a teljes hazai GDP értékének csaknem felét (KSH, 2010). A 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a rendelkezésre álló forrásokat három területre koncentrálja. Ez a három fő terület a következő:

  6290 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  01

  VP - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

  2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

  A vidékfejlesztési program címe: Vidékfejlesztési Program 2014-2020. A VP az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet1 7.(1) cikk szerinti 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési program. A program által lefedett földrajzi terület: A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (a továbbiakban Program, illetve VP) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.

  6298 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  TIOP – TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM

  2007-2013 pályázati időszak

  A Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) – összhangban Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal – a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja:

  6337 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  TÁMOP – TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM

  2007-2013 pályázati időszak

  A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják.

  6274 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  ROP - Regionális Operatív Programok

  2007-2013 pályázati időszak

  A fejlesztési stratégia az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Célja, hogy a régiók váljanak a „tudás és egészség régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan az átfogó cél a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.

  6275 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  KÖZOP - Közlekedés Operatív Program

  2007-2013 pályázati időszak

  A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) az elkövetkező 7 év európai uniós támogatással megvalósuló közlekedésfejlesztéseit megalapozó operatív program. Átfogó stratégiai céljai – a Fehér Könyv célkitűzéseit is szem előtt tartva – elsősorban a versenyképesség támogatását, és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják.

  6462 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  GOP - Gazdaságfejlesztési Operatív Program

  2007-2013 pályázati időszak

  A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fő célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének és a tartós növekedési tényezőknek az erősítése révén.A magyar gazdaság tartós növekedésének megalapozása érdekében a program az alábbi négy specifikus célt jelölte ki:

  6184 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  EKOP - ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

  2007-2013 pályázati időszak

  A program tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire építő fejlesztése. A versenyképesség-növelési cél érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézménycentrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés léphet. A kormányzati folyamatok átszervezésével, deregulációjával, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával a program hatékonyabbá kívánja tenni az állam működését, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon ellátni.

  6324 olvasó

  tovább


  2007
  szept.
  01

  ÁROP - ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM

  2007-2013 pályázati időszak

  Az Államreform operatív program (ÁROP) az Európai Szociális Alap adminisztratív kapacitások bővítése elnevezésű eszközrendszer felhasználásával kíván hozzájárulni a fent jelzett követelmények kiegyensúlyozott teljesítéséhez. A program az elérni kívánt eredmények hosszabb távú fenntarthatóságára összpontosít.Az ÁROP fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje.

  6256 olvasó

  tovább


archívum