PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 1

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


A Közbeszerzési eljárások

5514 olvasó

Megjelent 2011. március 01-n, kedden

Az előkészítésre és lefolytatásra vonatkozó útmutató

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) korm. rendelet alapján
2011. január 28-án jelent meg és 2011. február 9-én – a közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében 2011. március 1-jén – lépett hatályba a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezte a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletet.
A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel szükséges egy olyan útmutató kidolgozása, melynek használatával biztosítható az intézményrendszeren belüli egységes gyakorlat kialakítása és következetes érvényesítése.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: KFF) jelen útmutató elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával tesz eleget az előző bekezdésben meghatározott céloknak.
1) Az ellenőrzésben részt vevő szervezetek és az ellenőrzéssel érintett közbeszerzési eljárások:
- Közreműködő Szervezetek (KSZ): az ellenőrzésük körébe valamennyi, a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás tartozik. Az ellenőrzést a KSZ dokumentum alapú utóellenőrzés formájában végzi. Az ellenőrzés lefolytatását azonban a KFF az eljárás bármely szakaszában magához vonhatja a KSZ-től.
- Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF): az ellenőrzése körébe valamennyi, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás tartozik. Az előzetes és a folyamatba épített ellenőrzést a KFF delegált megfigyelő útján személyes részvétellel vagy dokumentum alapon végzi el.
A Korm. rendelet 40.§-42.§ és 44. § szerinti ellenőrzést a KFF végzi a KSZ közreműködésével. A KSZ ebben az esetben is elvégzi a dokumentumok szakmai, műszaki (támogathatósági, elszámolhatósági) ellenőrzését, illetve a szerződésmódosítások esetén a módosítást megalapozó körülmények jogi értékelését, melyről a KSZ nyilatkozik. A KFF a dokumentumok közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését végzi el.
Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy az ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jogszabály a közbeszerzési eljárások becsült értéke alapján sorolja be. A közbeszerzési eljárások előkészítése során a közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása mellett a Kbt. szabályai szerint szükséges az ún. egybeszámítási kötelezettség fennállásának vizsgálata is. Abban az esetben, ha egy közbeszerzési eljárást az egybeszámítási kötelezettség miatt kell közösségi rezsimben lefolytatni, az adott közbeszerzési eljárás ellenőrzésére is a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű eljárásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Például: Ha egy közbeszerzési eljárás értéke önmagában a közösségi értékhatárt nem éri el, azonban az egybeszámítási kötelezettség miatt az eljárást közösségi rezsimben kell lefolytatni, az eljárás ellenőrzése tekintetében az ún. egybeszámított becsült érték lesz az irányadó, vagyis az eljárás ellenőrzésére a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű eljárásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.)
2) Az ellenőrzés szempontjai
A KSZ és a KFF az eljárások közbeszerzési ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordít a közbeszerzési, illetve a támogatás igénybe vételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapelvek megfelelő érvényesítésére, így különösen:
- az eljárás típusának megválasztása a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történt-e. Amennyiben az eljárás típusának megválasztása jogszerűen történt, a horizontális alapelvek érvényesülése is megfelelően biztosított-e az eljárásban (ajánlatkérő versenyt indokolatlanul nem korlátoz, esélyegyenlőséget nem sért, az eljárás nyilvánosságát, átláthatóságát kellőképpen biztosítja).
- kizáró okok előírás és a kizáró okok igazolásának előírt módja megfelelő-e;
- a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek megállapítása és az alkalmassági feltételek előírt igazolási módja megfelelő-e. Kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés a versenyt indokolatlanul korlátozó, az adott közbeszerzéshez nem kapcsolódó feltételek kiszűrésére;
 - a bírálati szempontok meghatározása megfelelően történt-e. Az ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának alkalmazása esetén a bírálati részszempontok esetén az értékelés szempontjainak objektív, átlátható, esélyegyenlőséget megfelelően biztosító meghatározására;
- szerződéses feltételek meghatározása megfelelő-e. Kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés azon szerződéses feltételek megfelelőségére, melyek a későbbiekben a Kbt. rendelkezései alapján különös (elsősorban hirdetmény közzététele nélkül induló) eljárások lefolytatásának jogalapjaként szolgálhatnak (pl. szerzői jogi feltételek meghatározása).

Forrás: EU2020

Kapcsolódó dokumentum:

Teljes útmutató

vissza