PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


munkavédelem

Munkavédelmi szaktanácsadás

Munkavédelem
A munkabiztonság célja a munkabalesetek megelőzése, a foglalkozás-egészségügy viszont a hosszabb távon kialakuló foglalkozási megbetegedések megelőzésére törekszik. Ezen célokat az új munkahelyek munkavédelmi üzembe-helyezésére, a munkavégzés főbb (munkavédelmi szempontú) személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó szabályok betartásával érhetjük el.

Új munkahelyek munkavédelmi üzembe-helyezése

A munkáltatónak a veszélyes létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiát munkavédelmi szempontból üzembe kell helyeznie. Ez előzetes munkavédelmi vizsgálatból és írásbeli üzembe-helyezésből áll. Az előzetes munkavédelmi vizsgálatot legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakembernek kell elvégeznie. Ezt a munkát a munkáltató saját munkavállalójával, vagy alkalmilag foglalkoztatott szakemberrel egyaránt elvégeztetheti, ha a szakember nyilatkozik a felülvizsgálat pozitív eredményéről, a munkáltató írásban rendeli el a létesítmény üzembe-helyezését (formai kötöttség nincs előírva). A veszélytelen létesítmény minden adminisztratív megkötöttség nélkül üzembe helyezhető. Annak eldöntése, hogy valami veszélyesnek minősül-e a munkáltató feladata. Különösen veszélyesnek minősülnek az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1-es számú mellékletében felsorolt munkaeszközök.
A munkaeszközöknek az üzembe helyezés időpontjában érvényes munkavédelmi előírásokat kell kielégíteniük. Az üzembe-helyezést megelőzheti - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - próba- vagy kísérleti üzem. Ez azonban nem lehet hosszabb idejű, mint 180 nap. Ez idő alatt a technológiai paraméterek beállításai történik, a munkavédelem területén azonban legfeljebb csak adminisztratív engedmény tehető, a biztonságot ez időre is garantálni kell.

A munkavégzés főbb (munkavédelmi szempontú) személyi feltételei

A munkavállalónak a munkája megkezdése előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgán kell részt vennie, amelyen vizsgálják a betöltendő munkakörre vonatkozó alkalmasságát. Egyes munkakörökben a 33/1998 (VI.24.) NM rendeletben előírtak alapján az egészségügyi alkalmasság fennálltáról időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megbizonyosodni. A munkáltató csak olyan munka elvégzésével bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas (ez orvosi alkalmassági vizsgálattal bizonyított) és rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosításához köteles munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani. Ugyancsak köteles az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz, illetve munkavállalói létszámhoz igazodóan munkavédelmi szakképzettségű személyt foglalkoztatni, illetve:
1., az üzembe helyezés, újraindítás előtti vizsgálat elvégzésére,
2., a rendeltetésszerűen használt munkahely, egyéni védőeszköz, technológia közvetlen veszélyeztetést, vagy munkabalesetet okozott az ennek oka felderítésére előírt vizsgálat elvégzésére,
3., az egyéni védőeszköz-juttatásának belső rendjének meghatározására,
4., a súlyos - valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset vizsgálatára, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben) azonos helyen történő sérülését, vagy egészségkárosodását okozta esetekben alkalomszerűen legalább középfokú munkavédelmi végzettségű személyt alkalmazni az előírt feladatok ellátására.
A munkáltatónak munkavédelmi oktatást kell tartania a munkavállalók részére munkába állásukkor, illetve amikor valamilyen változás áll be munkájukkal kapcsolatban. Ilyenek: a munkahely, illetve a munkakör megváltozása, munkakörülmények megváltozása, a munkaeszköz átalakítása, vagy új munkaeszköz üzembe helyezése, vagy új technológiai bevezetése.
Az oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az oktatást szükség szerint bizonyos időszakonként meg kell ismételni.
Az oktató személyére a törvény nem állapít meg külön szabályozást, de kívánatos, hogy a technológiát, a munkafolyamatokat és azok munkavédelmi vonzatait jól ismerő személy tartsa az oktatást. Az oktatás írásos dokumentálására sem kötelez a törvény, de a munkáltatónak érdeke, hogy a későbbi esetleges bizonyítás érdekében az oktatás tényét és az oktatásban résztvevők személyét hitelt érdemlően rögzítse. Egyes munkakörökben, ha a munkáltató szükségét látja munkavédelmi vizsga letételét is előírhatja. A munkavédelmi oktatásokat fizetett munkaidőben kell megtartani.

Munkahelyek biztonságos üzemeltetésének tárgyi feltételeinek biztosítása.

A munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése és a munkavégzés teljes időtartamára történő fenntartása elsődlegesen a munkáltató kötelezettsége.
A munkavállalóknak ebben természetesen együtt kell működniük. A munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül köteles kockázatértékelést végezni 2002 óta. A kockázatértékelést évente köteles a munkáltató felülvizsgálni, illetve indokolt esetben azt újra elvégezni. Indokolt esetet jelent a munkakörülmények, az alkalmazott technológia veszélyes anyag, készítmény munkaeszköz, munkavégzés lényeges megváltozása, bevezetése soron kívül kell felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés következett be. A kockázatértékelés keretében fel kell deríteni, értékelni a munkahelyen fellelhető veszélyeket, illetve intézkedni kell leküzdésükről, megszüntetésükről, minimalizálásukról. A munkáltató a kockázatértékelést köteles minőségileg (szemrevételezéssel) és szükség esetén mennyiségileg elvégezni (méréseket végezni, végeztetni). Elvégzésére 2004. május 1-t követően csak szakvizsgával rendelkező egyén alkalmas.
A munkáltatónak tevékenysége teljes idejére a munkahelyein biztosítani kell a biztonságos műszaki állapot egyenletes szintjét. Ennek érdekében a veszélyes technológiákat, veszélyes gépeket meghatározott időszakonként biztonsági felülvizsgálat alá kell vetni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként el kell végezni, ennél rövidebb időszakot állapíthat meg jogszabály, szabvány, vagy üzemeltetési dokumentáció.

A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

A munkáltató köteles minden munkabalesetet kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Vonatkozik ez az olyan balesetre is, amely esetében a dolgozó a baleset bekövetkezte után a munkáját tovább tudja folytatni. A balesetek kivizsgálásának legfontosabb célja a hasonló balesetek elkerülése, a jogilag tiszta helyzet teremtése és a dolgozó esetleges kártalanítása feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat és intézkedéseket kell tenni.
A munkabaleset kivizsgálása a munkáltató feladata, de ehhez a munkához súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben) azonos helyen történő sérülését, vagy egészségkárosodását okozta, legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakember segítségét kell igénybe venni. (Ez lehet eseti megbízás is). A baleset nyilvántartásának és jelentésének technikai megvalósítása a baleset súlyosságától függ.
Minden munkabaleset esetében rögzíteni kell a sérült nevét, születési helyét és időpontját, valamint anyja nevét. Ezen túlmenően:
1., a munkabaleset sorszámát - minden évben 1-el kezdődően -,
2., a sérült munkakörét,
3., a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét,
4., a sérült ellátására tett intézkedést,
5., a sérült folytatta-e a munkáját.
A munkaképtelenséget okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és arról munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kiállítani. Amennyiben a munkaképtelenség nem haladja meg a három napot, akkor a jegyzőkönyvet a sérültnek, a munkáltatónak és a társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell eljuttatni.
Ha a munkaképtelenség tovább tart, mint három nap akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a bekövetkezés időpontját követő hónap 8. napjáig a fentieken kívül el kell juttatni a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek is.
Súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelenteni a baleset bekövetkezte szerinti területi illetékességű Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek. Ilyen ésetben gondoskodni kell a baleseti helyszín lehetőség szerinti megváltoztatás nélküli megőrzéséről, hogy az illetékes hatóság a vizsgálatokat elvégezhesse. Természetesen a sérült mentése az elsődleges, ennek érdekében a helyszín a szükséges mértékig megváltoztatható.

Szolgáltatás tartalma:
- Adatszolgáltatás - Hatósági jelentési kötelezettség (határidő)
- Adatszolgáltatás - Munkavédelmi oktatás esedékessége
- Adatszolgáltatás - Szabályzatok felülvizsgálatának esedékessége
- Adatszolgáltatás - Tűzvédelmi oktatás esedékessége
- Egyéni védőeszköz juttatás kidolgozása
- Elméleti munkavédelmi oktatás
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás belső rendje
- Gyakorlati munkavédelmi oktatás
- Irat elkészítése - Baleseti jegyzőkönyv
- Irat elkészítése - Egyéni védőeszköz átadás-átvétel
- Irat elkészítése - Egyéni védőeszköz nyilvántartó lap
- Irat elkészítése - Előzetes oktatás
- Irat elkészítése - Ismétlődő oktatás
- Irat elkészítése - Rendkívüli oktatás
- Ismétlődő munkavédelmi oktatás
- Munkabalesetek kivizsgálása, a kapcsolódó nyilvántartások és jelentések elkészítése
- Munkavédelmi szemlék lebonyolítása, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése
- Nyilvántartás - Munkavédelmi oktatások (előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
- Oktatási tematika kidolgozása
- Üzembe helyezés

Szabályzatok
- Munkavédelem - Egyéni védőeszköz juttatás
- Munkavédelem - Foglalkozás-egészségügyi szabályzat
- Munkavédelem - Kockázatértékelés
- Munkavédelem - Kockázatértékelés felülvizsgálata
- Munkavédelem - Munkavédelmi szabályzat
- Munkavédelem - Nem dohányzók védelmére
- Munkavédelem - Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység szabályzata